Bodelning - advokatbyrån säkerställer så att din Bodelningsprocess går rätt till

Att folk skiljer sig eller flyttar i sär är idag ingen ovanlighet. För att allt ska gå rätt till och flyta på så smidigt som möjligt kan du ta hjälp av en advokatbyrå.

Säkerställ din äganderätt, kontakta oss nu för att få experthjälp med bodelniing

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

En Bodelning kan göras enligt sambolagen där egendomar fördelas mellan samborna

Bodelning med Advokatbyrån AB


Varje år väljer ca 100 000 personer att ingå äktenskap i Sverige och varje år skiljer sig nästan 50.000. Ytterligare många fler separerar från sin sambo.  När skilsmässan eller separationen från din sambo är ett faktum så aktualiseras olika frågor gällande den kommande bodelningen. Vem äger vad? Ska vi dela på allt?  Vem ska få behålla den gemensamma bostaden och hur kommer just jag att klara mig ekonomiskt efter en bodelning?

Det är olika regler som gäller vid bodelning beroende på om ni är gifta eller sambor. Är ni gifta är det äktenskapsbalkens regler som gäller och är ni sambor så är det sambolagens regler som avgör vad bodelningen kommer att omfatta.

Den viktigaste skillnaden är att vid äktenskapsskillnad ska som huvudregel all egendom ingå i den kommande bodelningen men om man varit sambor är det endast gemensamt anskaffad bostad och bohag som ingår bodelningen.

KONTAKTFORMULÄR

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Bodelning enligt Sambolagen

I sambolagen regleras vilka tillgångar som ska ingå i bodelningen. Enligt sambolagen skall bostad och bohag införskaffat för gemensamt bruk ingå i bodelning. Banktillgodohavanden, bilar och andra tillgångar omfattas inte.

Huvudregeln vid sambobodelning är att en likadelning ska ske av samboegendomen.

Men som med de flesta regler finns det undantag. Det är således inte självklart att en likadelning kommer ske om t.ex. den ena av er stått för hela kontantinsatsen. Det finns flera rättsfall som slagit fast att den sambo som betalat mer än den andra för ett gemensamt boende trots att de äger halva bostaden vardera har en fordran mot den andra sambon. Det är den sambo som påstår att en likadelning ändå ska ske som då ska bevisa att hen fått en gåva. För skulden gäller vanliga preskriptionsregler.

Det kan vara så att man inte vill att värdet av en gemensam bostad ska delas lika om man använt pengar från en tidigare bostadsaffär som insats i den nya bostaden eller om ens föräldrar hjälpt till med pengar till den gemensamma bostaden. Då kan ett samboavtal behövas, kanske i kombination med ett skuldebrev.

När man är sambor råder avtalsfrihet och man kan i ett samboavtal reglera vad som ska ingå i en framtida bodelning.

Man kan välja att helt avtala bort sambolagen eller avtala om att en del inte ska ingå, till exempel en kontantinsats i en gemensam bostad. Om man inte kommer överens om bodelning så ansöker man hos tingsrätten om att den ska utse en bodelningsförrättare. Tingsrätten utser oftast en advokat eller annan kunnig jurist att förrätta bodelningen. Bodelningsförrättaren ska i första hand försöka få er att komma överens. Om det inte går så fattar bodelningsförrättaren ett tvingande beslut.

Bodelning efter äktenskapsskillnad

Vid en bodelning efter skilsmässa är det äktenskapsbalkens regler som avgör hur egendomen ska fördelas. Reglerna grundar sig på likadelningsprincipen. Den innebär, något förenklat,  att båda makarnas tillgångar med avdrag för deras skulder läggs samman och delas lika mellan dem.

Personlig egendom så som kläder, smycken och andra personliga föremål får hållas utanför bodelningen. Även personliga gåvor kan undantas.  Har man fått ett arv eller gåva med villkor om att det skall vara enskild egendom ska inte heller den egendomen ingå i bodelningen. Vid kortare äktenskap finns det regler om jämkning så att den rikare maken inte behöver dela med sig av alla sina tillgångar.

Det är de tillgångar och skulder som finns på brytdagen som ska ingå i bodelningen. Brytdagen är den dag då ansökan om äktenskapsskillnad gavs in till tingsrätten. Värdet på tillgångarna ska dock tas upp till det värde de har när själva bodelningen görs. Det är inte ovanligt att det tar lång tid mellan brytdagen och den faktiska bodelningen då det ofta är många frågor som ska utredas och man ska finna lösningar på.

KAN JAG GÖRA EN BODELNING SJÄLV?

Ja, men det är krångliga regler och för att få ett så bra utfall som möjligt kan det vara bra att anlita en advokat.

VILKEN LAG REGLERAR BODELNING?

Om ni är gifta så är det äktenskapsbalken, om ni är sambos är det sambolagen.

KAN NI HJÄLPA OSS ATT SKÖTA BODELNINGEN?

Ja, vi hjälper er gärna att göra en bodelning i enlighet med rådande lagstiftning.

Även om inte alla era tillgångar ska ingå i en bodelning kan det fortfarande vara så att ni samäger viss egendom eller att ni är att anse som dolda samägare till viss egendom. Samägande regleras i samäganderättslagen och ingår inte i bodelningen.